İSLAM GÜZEL AHLAKTIR (HADİS-İ ŞERİF)
  ABDULLAH FARUKİ ESERLERİ
 

Yayınlanmış Eserleri:

1-Zahiri ve Batıni Edebler:
Hocaefendi'nin ilk yayınlanan kitabı Zahiri ve Batıni Edebler adlı kitaptır. İbadetlerle ilgili sünnet ve edebleri ihtiva etmesiyle "fıkhu's-sünne" türünden, günlük yaşantıyla ilgili sünnet ve edebleri anlatması yönünden zahiri adab ve tasavvuf öğrencilerinin dikkat etmesi gereken edeblere yer vermesiyle de tasavvufi ahlak türünden bir eserdir. Fıkhı bir eserdir, fıkh-ı zahir ve fıkh-ı batınla ilgili bilgiler ihtiva etmektedir. Bir adab kitabıdır, zahiri ve batıni edebleri konu almaktadır. Tasavvufi bir eserdir, salikin örnek ahlakını ele almaktadır.

2-Evrad-ı Şerife-i Farukiyye:
Bu kitapla aynı yıl (1996) ama daha sonra yayınlanan eseri ise Evrad-ı Şerife-i Farukiyye'dir. Bu eser, Arapça olarak günlük okunması gereken vird ve tesbihleri içine almaktadır. Bir el kitabı hüviyetindedir. Tasavvuf yolunda tesbih ve virdlerle ilerlemek isteyen talipler için Hocaefendi'nin bir yadigarıdır bu eser.

3- İslam'da Zikir ve Rabıta:
Daha sonra yine aynı yıl içinde İslam'da Zikir ve Rabıta (1997) ve Fıkhi Risaleler (1997) olmak üzere iki eseri yayınlanmıştır.
Bunlardan İslam'da Zikir ve Rabıta, tasavvuf ilminin belli-başlı konularını ele almaktadır. Eser, tasavvufa aşina ve meyyal olanlar için son derece lüzumlu bilgileri cem etmekle birlikte, tasavufi konulara yabancı olanlar için de oldukça açıklayıcı ve doyurucu bir üsluba sahiptir. Aynı zamanda bazı kimseleri tasavvuf karşıtı olmaya iten, zor anlaşılır veya incelikli konuları en anlaşılır ve kapsamlı bir şekilde ele alıp büyük bir vukufla açıklamaktadır. Bu eserde ele alınan başlıca tasavvuf konuları, zikir, rabıta, velayet, keramet, seyr-i süluk, nefs mertebeleri, tevessül, ilm-i ledün, ilham gibi Kur'ani tasavvufi kavramlardır.


4- Fıkhi Risaleler:
Fıkhı Risaleler ise, içinde işlenen konuların çokça tartışıldığı ve gündemi allak-bullak ettiği dönemlerde telif edilmiş ve o zamanlar, bu konuları tartışan ve zihni bulanan Müslümanlar açısından çok büyük bir hizmet vesilesi olmuş çeşitli risalelerin bir araya getirilmesiyle kitaplaşmıştır. Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi (rh.a), günümüzde tartışılan bu meselelere bir tasavvuf erbabı olarak, Kur'an, Sünnet ve ehl-i sünnet ulemasının re'y ve anlayışlarıyla yaklaşmış ve bu konuları vukufiyetle ele almıştır. Yüzyılımızın son çeyreğinde Müslümanları meşgul eden birçok tartışma konusundaki aydınlatıcı muhtevasıyla bu eser ülkemizde XX. yüzyılın fikir tarihini kaleme alacak olanlar için önemli bir kaynaktır.

5- Salavat-ı Şerife-i Farukiyye:
Hocaefendi'nin en çok önem verdiği ibadetlerin başında salat ü selam gelmekteydi. Kur'an'da emredilmiş (Ahzab/56) olan bu ibadet, onun bir salavat-ı şerife kitabı hazırlamasına vesile olmuştur. Salavat-ı Şerıfe-i Farukiyye adı verilen bu eserinin aynı yıl içinde (1998) iki ayrı baskısını yaptırmıştır. İlk baskısında Türkçe bir mukaddime ile birlikte salavat-ı şerifelerin Arapçaları yer almış, ikinci baskısında ise, yine aynı mukaddime ile birlikte, bütün salavatlar, tercümeleriyle birlikte verilmiştir. Bu eserde salavat-ı şerifeler haftanın günlerine taksim edilmiş, büyük Allah dostlarının salat-ü selamları bir araya getirilmiştir. Son derece pratik bir planı vardır.

6- Ehl-i Beyt ve On iki İmamlar:
Hocacefendi'nin vefatından bir müddet önce müstakil olarak kaleme aldığı ve çok önem verdiği bir eseri de Ehl-i Beyt ve On iki imamlar adlı hacimli eseridir. Zaten kendisi de üveysi bir zat olarak, daha çok Ehl-i Beyt kanalıyla manen yetiştirildiği için, bu hususta çok hassastı. Ehl-i sünnet uleması içinde On iki imamlar hakkında eser yazan nadir zatlardan biri de Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi'dir. Eser yayınlandıktan sonra çok geniş kesimlerce ilgi görmüş ve üst üste iki baskı yapmıştır (Haziran ve Temmuz 1999). Farukiyye Vakfı'na telefon eden birçok kimse, böyle bir kitabı hazırlayan zatın sünni mi, şii mi olduğunu sormuş ve bu durum Ehl-i Beyt ve onların mirasçıları olan On iki imamlar konusunun ülkemizde sünni ulema tarafından ne kadar ihmal edilmiş olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Her Müslümanın sevmesi gereken Ehl-i Beyt önderleri ve mensupları, Hocaefendi tarafından yazılan bu eserle ülkemiz insanına geniş bir şekilde tanıtılmış olmaktadır.

 
  BUSİTEYİ 17420 ziyaretçi (33205 klik) KİŞİ SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ islamiyetimiz571.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
style type="text/css">